Skip to content

آگهی مناقصه‌های عمومی، شرکت‌های پیمانکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز، خدمات شهری و اجرای آسفالت شانزدهم تیر ماه ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم:
شهرداری جهرم در نظر دارد شرکت‌های پیمانکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز، خدمات شهری و اجرای آسفالت، را با تشریفات قانونی آگهی مناقصه عمومی واگذار نماید.

📌شهرداری جهرم در نظر دارد تهیه و پخش قیر امولاسیون و اجرای آسفالت در کوچه‌ها و معابر سطح شهر واگذار نماید.
📌شهرداری جهرم در نظر دارد، اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر به مدت یک سال واگذار نماید.
📌شهرداری جهرم در نظر دارد، اجرای جمع‌آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر به مدت سه سال واگذار نماید.

✔️گفتنی است آخرین مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ شانزدهم تیر ماه ۱۴۰۱ واحد حراست شهرداری می‌باشد.

اجرای خدمات فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز مناطق شهر جهرم ( کلیک کنید)

اجرای تهیه و پخش قیر امولاسیون و اجرای آسفالت در کوچه‌ها و معابر سطح شهر( کلیک کنید)

قرارداد خدمات شهری

فرم-قیمت-پیشنهادی-تنظیفات-شرق

فرم-قیمت-پیشنهادی-تنظیفات-شمال

فرم-قیمت-پیشنهادی-تنظیفات-غرب